WAGO wykorzystuje pliki cookie, aby móc stale optymalizować i ulepszać strony internetowe. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w wytycznych dotyczących plików cookie.

| WAGO | Impressum i regulacje prawne | Warunki korzystania z oprogramowania | WAGO | Impressum i regulacje prawne | Warunki korzystania z oprogramowania

Ogólne warunki korzystania z oprogramowania WAGO w aplikacjach automatyki (użytkowanie oprogramowania)

Ogólne warunki korzystania z oprogramowania WAGO w aplikacjach automatyki (użytkowanie oprogramowania)

Uwaga: udostępnione Państwu oprogramowanie WAGO jest chronione prawem autorskim. W momencie rozpoczęcia korzystania z oprogramowania akceptują Państwo prawomocnie poniższe warunki porozumienia pomiędzy Państwem a firmą WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, D-32423 Minden. Jeżeli nie zaakceptują Państwo poniższych warunków, prosimy o niezwłoczne zwrócenie dostarczonego oprogramowania WAGO bez jego użytkowania. Zapłacone do tego momentu opłaty za korzystanie z oprogramowania zostaną zwrócone.

§ 1 Przedmiot umowy

1.1 Użytkownik otrzymuje wymienione w potwierdzeniu zamówienia/dowodzie dostawy oprogramowanie na wymienionym tam nośniku danych.

1.2 Użytkownik uiści uzgodnione opłaty za użytkowanie oprogramowania. Oprogramowanie nie jest sprzedawane, lecz przekazywane do użytkowania na mocy poniższych praw do użytkowania (na licencji).

1.3 Przekazywanie oprogramowania osobom trzecim jest niedozwolone.

§ 2 Zakres praw do użytkowania

2.1 Użytkownik otrzymuje nieograniczoną czasowo i nieprzenoszalną licencję na użytkowanie dostarczonego oprogramowania WAGO, wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w połączeniu z produktami sprzętowymi firmy WAGO.

2.2 Użytkownik ma prawo wykonywania kopii zapasowych oprogramowania WAGO. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia/dowodzie dostawy nie ma ograniczenia do jednego stanowiska pracy, użytkownik ma prawo powielania oprogramowania WAGO do celów pracy własnej (licencja firmowa do użytkowania wielostanowiskowego).

2.3 Zabrania się zmieniania, modyfikacji, demontażu, dekompilacji dostarczonego oprogramowania WAGO i stosowania innych metod programowania wstecznego, jak również zlecania tych zadań osobom trzecim, chyba, że ustawa w sposób jednoznaczny zezwala na takie działania.

§ 3 Gwarancja

3.1 Uzgadnia się a użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i techniki nie jest możliwe stworzenie oprogramowania pracującego bezbłędnie w warunkach użytkowych. Z tego względu WAGO udziela gwarancji wyłącznie na takie błędy udostępnionego oprogramowania, które uniemożliwiają lub ograniczają zgodne z przeznaczeniem użytkowanie oprogramowania w połączeniu z osprzętem WAGO. Wszelkie inne gwarancje są wykluczone.

3.2 Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania udostępnionego oprogramowania WAGO, sprawdzenia jego przydatności do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz zgłoszenia wszelkich błędów stwierdzonych na początku oraz w trakcie późniejszego użytkowania w taki sposób, aby WAGO mogło te błędy zrozumieć i odtworzyć.

3.3 Zgłoszone wady przekazanego przez WAGO oprogramowania (włącznie z wadami dostarczonego opisu programu i pozostałych dokumentów) będą eliminowane przez WAGO w odpowiednim terminie. Usunięcie wad będzie polegało na bezpłatnej naprawie produktu lub jego wymianie wg wyboru firmy WAGO. Jeżeli naprawa lub wymiana produktu zakończy się niepowodzeniem, użytkownik ma prawo wypowiedzieć niniejsze warunki korzystania z oprogramowania (patrz pkt. 5.1).

3.4 Okres gwarancji na oprogramowanie WAGO wynosi 1 (jeden) rok od momentu przekazania oprogramowania WAGO.

§ 4 Odpowiedzialność

4.1 Za szkody w następstwie wad prawnych dostarczonego oprogramowania WAGO oraz braku zagwarantowanych właściwości firma WAGO odpowiada w sposób nieograniczony. Odpowiedzialność za początkową niezdolność do pracy jest ograniczona do pięciokrotności uiszczonej do tego momentu opłaty za użytkowanie oraz do szkód, których powstanie można przewidzieć w związku z przekazaniem oprogramowania.

4.2 Oprócz tego WAGO w sposób nieograniczony odpowiada za działanie umyślne i rażące niedbalstwo, również swoich przedstawicieli ustawowych i kadry kierowniczej. Za pozostałe przewinienia WAGO odpowiada wyłącznie w zakresie odpowiedzialności za początkową niezdolność do pracy zgodnie z powyższym ustępem. Za przypadki niewielkiego niedbalstwa WAGO odpowiada tylko wówczas, jeżeli zostanie naruszony obowiązek, mający szczególne znaczenie dla osiągnięcie celu umowy (obowiązek kardynalny). W razie naruszenia obowiązku kardynalnego stosuje się odpowiednio ograniczenie odpowiedzialności dla początkowej niemożności wg powyższego ust. 4.1.Niezależna od przewinienia odpowiedzialność WAGO za błędy istniejące już w momencie zawierania umowy (538 ust. 1 BGB) jest jednoznacznie wykluczona. Odpowiedzialność za utratę danych jest ograniczona do kosztów typowego odtworzenia danych, jakie miałoby miejsce w przypadku regularnego, odpowiadającemu zagrożeniu tworzeniu kopii zapasowych.

4.3 Odpowiedzialność WAGO jest ograniczona do trzykrotności (rocznej) opłaty licencyjnej, co najmniej jednak do wysokości 1.000 euro.

4.4 Wykluczone są jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze ze strony użytkownika odmienne, niż roszczenia wymienione jednoznacznie w niniejszym porozumieniu, niezależnie od ich przyczyny prawnej, zwłaszcza zaś w następstwie jakichkolwiek szkód wynikających z doradztwa, wsparcia przy implementacji oprogramowania lub ze względu na błędy oprogramowania, o ile odpowiedzialność, np. w przypadku szkód osobowych lub uszkodzeń rzeczy użytkowanych do celów prywatnych nie jest obowiązkowa na mocy przepisów ustawy o odpowiedzialności za produkt [Produkthaftungsgesetz].

4.5 Oprogramowanie do projektowania i konstruowania WAGO służy wyłącznie lepszej wizualizacji i nie zwalnia użytkownika z obowiązku sprawdzenia dopuszczalności i funkcjonalności wyników projektowania zachowaniem należytej staranności oraz z przestrzegania uznanych zasad techniki, przepisów i norm DIN. WAGO nie odpowiada za błędne lub niekompletne dane wprowadzane do oprogramowania WAGO lub nieprawidłowy dobór materiałów i komponentów. Oprogramowanie WAGO nie jest przeznaczone do projektowania z użyciem produktów innych, niż produkcji WAGO. Wskazówki dotyczące cen nie są obowiązującymi cenami, lecz stanowią pomoc w kalkulacji. Obowiązujące ceny można otrzymać od firmy WAGO po złożeniu zapytania.

§ 5 Wypowiedzenie porozumienia

5.1 Niniejsze warunki korzystania z oprogramowania mogą zostać wypowiedziane przez każdego z kontrahentów z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia z terminem na koniec roku kalendarzowego. Kontrahenci mają również na zasadzie wyjątku prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, o ile druga strona naruszy ważne postanowienie niniejszych warunków korzystania z oprogramowania.

§ 6 Obowiązujące prawo

6.1 Prawem obowiązującym w stosunku do niniejszych warunków korzystania z oprogramowania jest prawo niemieckie. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać w ramach niniejszych warunków korzystania z oprogramowania z klientami instytucjonalnymi będzie Sąd Krajowy w Düsseldorfie jako sąd właściwy.

pl
Nie można dodać dokumentu do listy ulubionych.
Dodano do listy ulubionych
Dodano stronę do listy ulubionych
Dodano publikację do listy ulubionych
Dodano dokument do listy ulubionych
../../../navigation-complete.html