WAGO wykorzystuje pliki cookie, aby móc stale optymalizować i ulepszać strony internetowe. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w wytycznych dotyczących plików cookie.

| Serwis | Wymagania i dyrektywy | Oznaczenie CE | Serwis | Wymagania i dyrektywy | Oznaczenie CE

Dyrektywy Nowego Podejścia i znak CE

Dyrektywy Nowego Podejścia i znak CE

Dyrektywy Nowego Podejścia i znak CE

Znak zgodności CE

Oznaczenie zgodności CE składa się z liter „CE“ z następującym napisem: Communauté Européenne (Wspólnota Europejska). Posługując się znakiem CE producent potwierdza zgodność swoich wyrobów z odpowiednimi normami.

Oprócz znaku CE producent jest zobowiązany do posiadania tzw. deklaracji zgodności. Producent zobowiązany jest do przechowywania tej deklaracji zgodności i okazywania jej na żądanie upoważnionych instytucji.

Spełnienie wymagań tej dyrektywy jest warunkiem koniecznym do swobodnego przepływu towarów na terenie Europy.

Dyrektywy Nowego Podejścia (UE) to wytyczne prawne obowiązujące wszystkich członków Unii Europejskiej. Opracowano je w celu stworzenia jednolitego systemu przepisów prawnych i administracyjnych, a tym samym zlikwidowania barier handlowych, wynikających ze zróżnicowanych systemów prawnych, obowiązujących w poszczególnych krajach. Każdy wyrób wprowadzany na rynek Unii Europejskiej musi spełniać warunki określone przez te wymagania. Przy czym jeden wyrób może podlegać więcej niż jednej dyrektywie, np. przepisom o urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia i kompatybilności elektromagnetycznej. Wyrobów WAGO dotyczą następujące Dyrektywy Nowego Podejścia:

2014/35/UE – Urządzenia niskiego napięcia

Dyrektywa ta dotyczy urządzeń elektrycznych, stosowanych w zakresie napięć od 50 V do 1000 V dla napięć przemiennych i od 75 V do 1500 V dla napięć stałych. Dyrektywie tej podlegają takie wyroby, jak: złączki listwowe, instalacyjne, złączki modularne i listwy zaciskowe, które spełniają wymagania zharmonizowanych norm europejskich oraz ich specjalnych części, na przykład EN 60947 dla złączek listwowych i EN 60998 dla złączek instalacyjnych.

2014/30/UE – Dyrektywa EMC (kompatybilność elektromagnetyczna)

Dyrektywie tej podlegają aparaty, urządzenia i systemy, zawierające komponenty elektryczne i elektroniczne. Przy czym rozróżnia się tu komponenty proste i złożone. Komponenty proste, jak rezystory, transformatory, przekaźniki i inne, nie wymagają oznakowania. Komponenty złożone, jak silniki elektryczne, płytki elektroniczne, termostaty i inne, podlegają dyrektywie EMC tylko wtedy, gdy są sprzedawane bezpośrednio końcowemu odbiorcy. Wszystkie wyroby podlegające dyrektywie kompatybilności elektromagnetycznej powinny posiadać na obudowie znak CE. Oznaczenie to potwierdza zgodność z odpowiednimi normami zharmonizowanymi.

2006/42/EG – Dyrektywa maszynowa

Dyrektywa ta dotyczy kompletnych maszyn i urządzeń. Producenci maszyn i urządzeń zobowiązani są do stosowania przy ich budowie komponentów odpowiadających Dyrektywom Nowego Podejścia, np. dyrektywie niskonapięciowej lub EMC.

2014/34/UE (ATEX 100 a)

Ogólne informacje techniczne dotyczące urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

pl
Nie można dodać dokumentu do listy ulubionych.
Dodano do listy ulubionych
Dodano stronę do listy ulubionych
Dodano publikację do listy ulubionych
Dodano dokument do listy ulubionych
../../../navigation-complete.html